Guidelines of the Committee of Ministers of the…
Collectif
7,50 €
Haut de page

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Swedish version)


  • Conseil de l'Europe
  • Date de parution : 30/10/2014
E-book – Multi-format

Riktlinjerna för ett barnvänligt rättsväsende med förklarande rapport antogs av Europarådet 2010. Riktlinjerna bygger på befintliga internationella och europeiska normer – särskilt FN:s konvention om barnets rättigheter och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – och är utformade för att garantera barn en effektiv tillgång till och lämplig behandling i rättssystemet. De gäller alla omständigheter där barn, oavsett på vilken grund och i vilken kapacitet, kan komma i kontakt med det straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga systemet. De erinrar om och främjar principerna om barnets bästa, omsorg och respekt, deltagande, likabehandling samt rättssäkerhet. Riktlinjerna berör frågor som rätten till information, representation och deltagande, skydd av den enskildes privatliv, trygghet, en sektorsövergripande arbetsmetod och utbildning, skyddsåtgärder i alla stadier som rör förfaranden samt frihetsberövande.

Europarådets 47 medlemsstater uppmanas att anpassa sina rättssystem till barns särskilda behov och överbrygga klyftan mellan internationellt överenskomna principer och verkligheten. Motiveringen ger i detta avseende exempel på god praxis och innehåller förslag på lösningar att vidta för att åtgärda rättsliga och faktiska luckor i rättsväsendet för barn.

Dessa riktlinjer utgör en integrerad del i Europarådets strategi för barns rättigheter och dess program ”Skapa ett Europa för och med barnen”. En rad främjande insatser, samarbets- och kontrollaktiviteter planeras i medlemsstaterna för att säkerställa att riktlinjerna tillämpas effektivt till förmån för alla barn.

Ce livre est classé dans les catégories :

Vous aimerez aussi

Les lecteurs en parlent

Aucun commentaire n'a été posté sur ce livre.

Ajouter votre commentaire
7,50 €
?
Vérifier la compatibilité de vos supports

Fiche technique

  • Date de parution : 30/10/14
  • Éditeur : Conseil de l'Europe
  • EAN : 9789287175939
  • Format : Multi-format

Détails des fichiers

  • PDF
  • Protection numérique : Digital Watermarking
  • Streaming
  • Protection numérique : Contenu protégé